• Anchorage, Alaska. Photo by Frank Kovalchek | Wikimedia Commons.